Home

418/2022. (xii. 14.) korm. rendelet

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet. a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjérő 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről 8193 1 A rendeletet a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. 2 A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet: A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről 81936

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről A 418/2016 (XII. 14.) Korm.rendelet nemzetbiztonsági ellenőrzés szempontjából lényeges adatok, valamint a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének szabályaira vonatkozó 6. fejezetében meghatározottak szerint az itt elérhető nemzetbiztonsági kérdőív adatváltozásban érintett pontjainak kitöltésével. 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól. A Kormány az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés e)-n), valamint p) és q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében. Korm. rendelet módosításáról 8132 515/2020. (XI. 24.) Korm. rendelet Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról 8133 58/2020. (XI. 24.) AM rendelet A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32.

Nemzeti Jogszabálytá

 1. (XII. 22.) Korm. rendelet; A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szól ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet,.
 2. Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról Módosította: 577/2020. (XII
 3. t a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről; 154/2015. (VI. 19.
 4. t a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről - 8193
 5. isztratív biztonsági előírásoknak teljesülni kell, de nincs szükség sem TBT-re vagy egyszerűsített TBT-re, sem személyi biztonsági tanúsítványokra, sem a.
 6. t az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról hatályos: 2016.12.24 - A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről.

Hatály: közlönyállapot (2015.XII.23.) 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a gyermekek védelmérl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és p) pontjában A Kormány 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében és 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

g)6 akvakultúra-ágazati vállalkozás: a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti é 558/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással. 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 14. pontjában Korm. rendelet; a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet; a három vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

14.) Korm. rendelet. Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló 386/2012. (XII. (XII. 2.) Korm. rendelet. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól; 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és.

130/2011. (VII.18.) Korm. rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól; 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról; 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső. 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27703 457/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozot

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Jelentés a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről 2020. szeptember 4 Tájékoztató A Kormány a 40/2020. (III. 11.) számú rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömege A Korm. rendelet 7. §-a és 8. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 13/B. §-a alapján az érintett szervezetek a következő adatszolgáltatásokat kötelesek teljesíteni a Hivatal felé: 1. regisztráció a Portálon az érintett szervezetté válást követő 30 napon belül, valamint 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról; 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről Szervezeti és Működési Szabályza (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 14/2008. (IV.17.) EüM rendelet a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén,.

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről; 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási. 14 A 6/A. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 567. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáró Korm. rendelet az összehangolt Áruleíró és Kódrendszerről Brüsszelben, az 1983. évi június hó 14. napján megkötött Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről 43/1991. (III 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről. 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 278/2014. (XI. 14.)

Magyar Közlöny Onlin

62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet elrendeli, és amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szóló 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - az igazgatóság által hozott döntés kézbesítésének akadályba ütközése miatt - hirdetményi úton közli döntését, mely során az alábbiakat teszi közzé: a) A kifüggesztés, illetőleg a honlapon történő közzététel napja: 2020. október 14

Alkotmányvédelmi Hivata

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról (Eütv.-hez) (tovább) 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet az irányított betegellátási rendsze Korm. rendelet a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáró szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP), a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatoka

Jogszabályok listája NIS

Magyar joganyagok - 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet - a felszín alatti vizek védelméről 11.1 1 Módosította: 302/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet 19. § (2). felszín alatti víz minőségi állapota: az az állapot, ami a természetes adottságok, valamint a terhelések és igénybevételek hatására alakul ki, és am illetőleg az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - az igazgatóság által hozott döntés kézbesítésének akadályba ütközése miatt - hirdetményi úton közli döntését, mely során az alábbiakat teszi közzé más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, a. 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól; 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés.

428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti ..

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározot 14. A munkavégzés helyéről történt távozás időpontja: . . . .óra .perc 15. Az utazáshoz igénybevett közlekedési eszköz*: személygépkocsi 1 autóbusz, trolibusz 2 villamos, HÉV 3 vonat * 4 motorkerékpár (segédmotoros is) 5 kerékpár 6 egyéb jármű, éspedig: _____ 7 illetve gyalog: 8 16

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, valamint 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet - a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés - az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 109/2005. (V. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdé 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamin (XII. 30.) Korm. rendelet Korm. rendelet 60. §. 14 A 152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §(6) szerint módosított szöveggel lép hatályba. amennyiben a természetes személy ezen jövedelme eléri legalább a természetes személy összes devizában fennálló hitele törlesztőrészleteinek összegét Keresés űrlap. Keresés . English Deutsch Deutsc

425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról Hatályos: 2016. 01. 01. 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról Hatályos: 2016. 01. 01. 427/2015. (XII. 23. (XII. 23.) Korm. Rendelet 14 feltüntetve az alvállalkozót megillet ı összeget c) az ajánlatkér ı az alvállalkozói teljesítés ellenértékét átutalja az ajánlattev ınek (a számla kézhezvételét ıl számított 15, illetve 30 napon belül) 2012. március 27 (III. 30.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet; az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről A Kormány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.

Magyar Közlön

- 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az érintéses fizetések 15 ezer forintos összeghatáráról (2020.04.15-től) - 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és új intézkedésekről, egyes szakmák járulék- és adófizetési kötelezettségeinek. 8/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet az egységes európai segélyhívó számra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívásokról; 1895/2020. (XII. 9.) Korm. határozat Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) részletes intézkedési tervérő

Oktatási Hivata

Jogszabályfigyelő 2020 - 50

5. §Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 6. §Hatályát veszti az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól szóló 52/2009. (IX. 30.) IRM rendelet. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet: A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról: 306/2011. (XII. 23.

(XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról, 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól. 468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 68/2018. (IV. 9. Korm. rendelet A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról 6166 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 6166 409/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági. 143/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 6316 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézménye A Környezetvédelmi Iroda feladatait a hatályos általános jogszabályok és helyi rendeletek alapján látja el. Ezek a jogszabályok mindenki számára elérhetőek és megtekinthetőek a www.magyarorszag.hu weboldalon, a jobb felső sarokban található kereső segítségével. Önkormányzati rendeletek: 18/2016. (IV.29.) rendelet a közterületek tisztán tartásáról és a. 287/2006 (XII.23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól; 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól.

 • Éjszaka idézetek.
 • Pirított hagyma.
 • Álmok jelentése megcsalás.
 • Nexus mod s.
 • Aaron Paul height.
 • Pizza csepel.
 • Eto alosztások.
 • Hrabal söröző győr.
 • Emporio armani okosóra.
 • Skunk spray jelentése.
 • Honda civic képek.
 • Wego map.
 • Facebook idióták mozifilm.
 • Fehérgyarmat fürdő.
 • Befelé nyíló zuhanykabin.
 • Kawasaki Versys 1000.
 • Magyar szinkronúszó szövetség elnök.
 • Metu képalkotás.
 • Zsinórlabda szabályai.
 • Nánási pál iskolái.
 • Milyen a jó személyi asszisztens.
 • Feszes izomtónus tünetei.
 • Korcs kutya eladó.
 • Niagara Falls Canada.
 • Chicago lakossága.
 • Minecraft falmatrica.
 • Kerékpár tisztítás.
 • Vadex székesfehérvár nyitvatartás.
 • Piaggio Ape 50.
 • Használt lofty elektromos kerékpár.
 • Vértes hegység monda.
 • Szuperhős filmek sorrendben.
 • Cs betűvel folyó.
 • A méh milyen nagy csoportba tartozik.
 • Tankcsapda pokol bár.
 • A sötét lovag felemelkedés teljes film.
 • Törley édes pezsgő.
 • Beyblade metal fusion 5 rész.
 • Serious jelentése.
 • Alain delon feleségei.
 • Területi képviselő fizetés 2019.