Home

Bihar vármegye nemes családjai

Juhász nemzetség (Bihar vármegye) 1796 február 22. Jettin József (kir. adomány) 1801 április 30. Ivatsko János (Torda vármegye) 1802 márczius 8. Iszekutz Imre (Bács-Bodrog vármegye) 1804 deczember 3. Jeszenszky Ferencz (Turócz vármegye) 1820 július 1. Jeszenszky Péter és Pál (Turócz vármegye) 1822 márczius 27 599 Bihar vármegye nemes családai. Irta ifj. dr. Reiszig Ede . A Félegyházi Adorjánnak Hunyady János által 1449-ben adományozott czímer. A mai Bihar vármegye területén, a tatárjárást megelőző időben, a XI. és a XII. században letelepült nemzetségekről vajmi kevés okleveles emlék maradt reánk. A XIII. század első.

Bihar. Reiszeg Ede: Bihar vármegye nemes családai. In: Bihar vármegye és Nagyvárad. Budapest 1901. 599-651 (Magyarország vármegyéi és városai, szerk. Borovszki Samu). Gyalokay Jenő: Biharvármegye és az utolsó nemesi insurrectio. Nagyvárad 1902. Csanád. Barna János, Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanád vármegyében. Makó. Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban: a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján: egyetemi doktori (PhD) értekezés. Debrecen, 2010. Bács-Bodrog vármegye nemes családjai. Budapest, 2002. Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családjai. Budapest. Családtörténet Határok Nélkül Nemesi névmutató Megjegyzés: A név el őtti szám = ahol a Könyvben megtalálható a személy Aláhúzott szám = a családfa felvezetésének vége (ilyen esetben a családfa nem folytatható, vagy a folytatá Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai (Sepsiszentgyörgy, 1901) Orosz Ernő: Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai (Eger, 1906) Bőjthe Ödön: Hunyadmegye Sztrigymelléki részének és nemes családainak története, tekintettel a birtokviszonyokra (Budapest, 1891 SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI IRTA B1LKEI GORZO BERTALAN SZATMÁR VÁRMEGYE LEVÉLTÁRNOKA MINDEN JOG FENTARTVA NAGYKÁROLY GÁL SAMU KÖNYVKERESKEDŐ KIADÁSA 1910 l Bihar vármegyében kihirdettetett. Lásd: Fasc. 17. actor. nro. 36. 1807 nobilit. Apáthy Sándor és társai II. Mátyás királytól 1609 november 25-é

Bihar vármegye és az útólsó nemesi insurrectio. Nagyvárad, 1902. Gyárfás, Tihamér. Brassói címeres nemesi levelek és nemes családok. Budapest, 1912. Gy!rffy, György. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest: Akadémiai, 1987-1998. 4 vols. Héjja, Julianna Erika. Békés vármegye archontológiája (1699) 1715. 1. Sorszám: 1-től 10.325-ig. 2. Település neve: az egykor általánosan használt (a településnevek jegyzékében feltüntetett) névalak, mai helyesírással. 3. Járás neve: (Zala megyében keletről nyugat felé haladva) tapolcai, szántói, kapornaki, egerszegi, lövői és muraközi. 4. Kétséges vagy kétségtelen nemes: 1-től 9874-ig kétségtelen nemes, 9875-től 10324-ig. nobilitashungariae: List of Historical Surnames of the Hungarian Nobility — nobilitashungariae. A magyar történelmi nemesség családneveinek listáj

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

Az 1779 óta kihirdetett nemes családok

A magyar nemesség vagy magyar arisztokrácia, a magyar történelem során a feudális előjogokkal rendelkező uralkodó nemesi társadalmi osztály volt a Magyar Királyságban.Története a honfoglalásig és az akkori társadalom törzsi, nemzetségi berendezkedéséig vezethető vissza, kiegészülve a későbbi betelepülőkkel és betelepítettekkel, valamint a társadalmi ranglétrán. Gömör és Kis-Hont vármegye (latinul Geomoriensis et Kishonthensis, németül Gemer und Kleinhont, szlovákul Gemer a Malohont) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság területén 1802-től kezdve, amikor Gömör vármegye egyesült a Kis-Honti kerülettel. Területén jelenleg Szlovákia és Magyarország osztozik. Az elcsatolt rész nagyobbik hányada a Besztercebányai.

Borovszky - Magyarország vármegyéi és városa

[ Tovább] JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI. (vitéz szolnoki Scheftsik György dr.) Ebben a kimutatásban felsoroljuk a Jászkun districtusokban és Külső-Szolnokmegye területén 1848 előtt létezett nemes családok közül azokat, melyek nemességüket megtelepedésük után kihirdettették és ezzel nemességüket kétségtelenül beigazolták, - kiegészítve azokkal a. 000851: családjai Székelyudvarhely 1900 pótkötet 1906 Balogh Gyula Vasvármegye Nemes Családjai 2 bövitett kiadás Szombathely 1901 Balogh Gyula-Szluha 000851: Sopronmegyei Nemzetségek Sopron 1944 Gorzó Bertalan Szatmár Vármegye Nemes családjai Nagykároly 1910 Pálmay József Udvarhely vármegye nemes Szluha Márton: Sáros, Túróc vármegye nemes családjai (Felvidéki nemes családok II. kötet). Bp. 2008. Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye 1883-tól. Butkai Viczmándy Tamás: A Viczmándy-család története. Budapest, 1915. Viczmándi és butkai Viczmándy Tamás: Az én őseim. Budapest, 1931 ifj. Reiszig Ede: Nyitravármegye nemes családai. Bevezetö Magyarország északnyugati részének elfoglalása után, - mint a Névtelen jegyző előadásából értesülünk, Árpád, a Zobortól elfoglalt Nyitra várát több más várral s a Zsitva folyóig terjedő földterületekkel egyetemben, a győztes Huba vezérnek adományozta

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 249 BIHAR VÁRMEGYE A XVIII. SZÁZAD ELSŐ ÉVEIBEN ( ) SÍPOS FERENC Bercsényi Miklós, majd a később hozzá csatlakozó II. Rákóczi Ferenc hazájától elszigetelve 5 I. Bevezetés A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Diplomagy őjteményében található kilencven nemeslevél létezésér ıl lehetett ugyan tudni a régebbi szakirodalomból, 1 a világháborúk és a heraldika feudális áltudománnyá 2 nyilvánítása miatt azonban feltárásuk eddig váratott magára

Family Histor

Koraújkori nemesi genealógia MNL SzSzB megyei Levéltár

1 heves És a volt kÜlsŐ-szolnok egyesÜlt vÁrmegyÉk nemes csalÁdjai irta És hevesvÁrmegye tÁmogatÁsÁval kiadja orosz ernŐ hevesvÁrmegye levÉltÁrnoka eger az egri nyomda-rÉszvÉnytÁrsasÁg nyomÁsa elŐszÓ Nemesi levelet III Ferdinándtól 1648. év febr. 6-án nyertek Fehér (Fejér) György, Péter, András és Mátyás, továbbá Unghy Péter. Kihirdette Nógrád vármegye. (Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai c. műve alapján) Címerük is közös volt. 1648 óta az Unghy ill A vármegye területe nyugaton síkság, keleten találhatóak dombságok. Ugocsa és Máramaros, keletről Szolnok-Doboka, délről Szolnok-Doboka, Szilágy és Bihar, nyugatról pedig Szabolcs vármegye határolta. Története. Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjai, 1910 Balogh Gy-Szluha: Vas vármegye Balogh Gyula- Szluha Márton: Vas vármegye nemes családjai, Bp., 1999. Balogh I.: Debrecen város Balogh István: Oklevelek Debrecen város és a nemesek viszonyához. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 21. 1994. Balogh I.: Ráday Pál Balogh István: Ráday Pál az 1712-15. évi. 255. Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében 256. Orosz Ernő: Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai 257. Dudás Gyula (szerk.): Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monografiája I-II. 258. Paganel, Camille: Szkanderbég története vagy a törökök és keresztények a tizenötödik században 259

Pest-Pilis-Solt vármegye országgyűlési követei az 1790-91. és 1792. évi országgyűléseken Csanád, Liptó nemes családjai CD-ROM. Szluha Márton: Bács-Bodrog, Csanád, Liptó, Nyitra, Udvarhely és Vas vármegyék nemes családjai CD-ROM. Bp., 2005. Bihar vármegye volt adminisztrátora. A megye közgyűlése az ő. Vitajte na stránke brindza-genealogy.wbl.sk v sekcii Monografie. Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom.. Bernáth Gedeon (1804 - 1878), nemes. I.Bernáth Gedeon és Boronkay Mária fia. 1848. szeptember közepétől Bihar megye 2 mozgósított nemzetőr zászlóaljának századosaként részt vesz a bánsági harcokban. Október 1-től címzetes nemzetőr őrnagy. 1849. január elején az aradi császári várőrség fogságába esik Scheftsik, György. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemes családjai.Szolnok, 1935. Schneider, Miklós. Fejér megye 1843 évi nemesi összeírása.Székesfehérvár, 1936. Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban.A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Ph.D. Diss. A budapesti Egyetemi Könyvtár kiemelkedő értéke Hevenesi Gábor (1656-1715) jezsuita tudós gyűjteménye. E gyűjtemény 91. kötete a 17. század végi, Habsburg-fennhatóság alá került Magyarország és Erdély vármegyéinek, székeinek és vidékeinek kéziratos térképeit tartalmazza

Sipos Orbán - Bihar vármegye közoktatásügye - 1901. Kende János - Bihar vármegyei irodalom és tudomány - 1901. Sulyok István - Az evangélikus református egyház Bihar vármegyében - 1901. Ifj. dr. Reiszig Ede - Bihar vármegye nemes családjai - 1901. Ifj. dr. Reiszig Ede és Zsák J. Adolf - Bihar vármegye kiváló szülöttei - 190 Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944 (1984) Baán Kálmán, Kóczy T. László, Gazda Istvá Pozsony vármegye nemes családjai - Genealógia, heraldika, családtörténet, családfa. FIX. 23 990 Ft Állapot: használt Termék helye: Tolna megye Eladó: VonPapa (154) Aukció vége: 2021/01/01 20:14:03 érdekel . FIX. 23 990 Ft érdekel . 4. Abaúj-Torna vármegye nemes családjai - Genealógia, heraldika, családtörténet.

Megyei családtörténetek 1854-1943 Arcanum Digitális

 1. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1864. Bihar vármegye. I. (Közzéteszi Hoffmann István és Kis Tamás.) Debrecen 1996. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 65. (Szerk.: Jakab László.); Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei, 24
 2. Gyalókay, Jeno. Bihar vármegye és az útólsó nemesi insurrectio. Nagyvárad, 1902. Horánszky, Pál. Liptó vármegye az 1790-1843. évek között kiadott nemességigazoló és egyéb-bizonyítványok jegyzéke. Temes vármegye nemes családjai. Budapest, 1905. 3 vols. Lengyel, Alfréd. Gyor vármegye nemességvizsgálatai és az 1725.
 3. Nógrád vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái - A vármegyei közgyűlés jegyzőkönyveiről készített magyar nyelvű tartalmi kivonatokat (regesztákat) teszi közzé. Jelenlegi feldolgozottság: 1597-1603, 1652-1656, 1670-1672, 1683-1689
 4. Egy 1937-ből, dr. Salamon Henrik tollából származó, A Bikafalvi Máthé-k - Egy magyar fogorvos család története és Udvarhely vármegye nemes családjai (1900-as évek eleje) c. forrásokból szeretnék Önökkel megosztani néhány információt: A b. Máthé család I. Rákóczi Györgytől kapta 1632. 07
 5. 024960: Liptó vármegye nemes családjai Budapest 2000 Szluha Márton Nyitra vármegye nemes családjai Budapest 2003 Udvarhely vármegye nemes 024710: Ăśsszefolyik a NyitrĂĄval onnan meg Ă rsekĂşjvĂĄr szintĂŠn a Nyitra partjĂĄn fekszik BĂĄr Ă­rĂĄs nincs rĂłla nem lehet 2009-Ma
 6. Története. Első kimutatható őse Tiborc comes, aki feleségével két jobbágyasszonyukat szabadítja fel végrendeletében 1289-ben.Fia, Petur királyi alpohárnokmester volt 1321-ben.Unokája, Domonkos 1399-ben új királyi adományt kapott ősi birtokaira. A család adományok és házasságok útján több más vármegyében is birtokos lett. Így Kereskényi Orbán nyitrai főjegyző.
 7. A 2002-es népszámlálás iskolai végzettség, foglalkozás és nemzetiség szerinti községsoros adatai Az 1992-es népszámlálás nemzetiség és gazdasági aktivitás szerinti községsoros adatai Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992) Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-2002 Romániai helyhatósági választások (2000-2004) Erdély etnikai és.

Abauj-Torna vármegye nemes családjai. In: Abauj-Torna egyesült vármegyék monographiája. I. kötet. Kassa, 1897. Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. (PhD értekezés) Szamota, Murmelius. Régi nevek a falu(város): 1773 Likauka, 1786 Likawka, 1808 Likavka cum Lubochna et Briésztocsna, 1863 Lykavka, 1873-1882 Likavka, 1888 Likava, 1892- Likavk Vas vármegye nemes családjai - Genealógia, heraldika, családtörténet. 9 990 Ft Állapot: használt Termék helye: Tolna megye Eladó: VonPapa (150) Aukció vége: 2020/12/09 22:05:38 érdekel . 9 990 Ft Legyél Te az első licitáló. Nincs minimálár. érdekel . 1. Magyarország, kínál-kiadó: 146 hirdetés - nemes. Háztól-házig szolgáltatás. Kiemelé OLD NAMES of the village(town): 1773 Likauka, 1786 Likawka, 1808 Likavka cum Lubochna et Briésztocsna, 1863 Lykavka, 1873-1882 Likavka, 1888 Likava, 1892- Likavk

ZML - Nemesi kataszte

Online - Családfakutatás-Szabolcs vármegye és a vele határos vármegyék csoport Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910) dr.ifj. Reiszig Ede, revid.Csoma József: Szabolcs Vármegye nemes családai 5 Bihar, Heves,. vármegye fordítása a magyar - francia szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén A nemes vagy nemesség fogalmát történelmi ismereteink, netán megélt tapasztalataink alapján különböző módon értékeljük. és gazdasági életben betöltött funkcióik révén Bihar vármegye legjelentősebb és legismertebb nemesi családjai közé sorolhatóak. vitte tovább, aki 1711-1717 közt Bihar vármegye. Bihar vármegye főispánja, 1867. belügyminiszteri államtitkár és országgyülési képviselő, 1869. kereskedelmi miniszter. 1872. miniszterelnök, de erről csakhamar lemondott, 1873. valóságos belső titkos tanácsos s a Lipót-rend nagykeresztjét, 1882. a Szent-István-rend nagykeresztjét kapta. 1879 ápr. 3-án a képviselőház.

Full text of Szatmar varmegye nemes csaladjai

Halála után a család nagyon szűkös anyagi viszonyok közé jutván, a Degré-gyermekek nevelését a nemes vármegye vállalta el. Középiskolai tanulmányaiknak (Aradon és Szegeden) elvégzése után Nagyváradon jogot hallgatott. 1842-ben Pestre ment jurátusnak, hol a szabadelvű eszmékért lelkesülő ifjuság politikus mozgalmaiban. Bács = Bács-Bodrog vármegye egyetemleges monografiája, I-II. kötet (Zombor, 1896.) Balogh = Balogh Gyula: Vasvármegae nemes családjai (Szombathely, 1901.) Békés-m. tört. = Karácsonyi János: Békés vármegye története, I-III. kötet (Budapest, 1896.) Benkó = Benkó Imre: Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt (Nagykőrös. Szepes vármegye nemes családjai Szluha Márton Heraldika kiadó, 201 ; Szepes vármegye nemes családjai-Szluha Márton-Könyv . A Szerző 10. köteteként Szepes vármegye nemes családjait dolgozta fel. A megye eltér a szokásostól, rendkívül sok egyedi tulajdonságot vonultat fel Abaúj-Torna vármegye , a Magyar Királyság egyik közigazgatási egysége 1881 és 1945 között. A vármegyének csak a déli része maradt a mai Magyarország területén, északi része Szlovákiához tartozik. Abaúj és Torna vármegye egyesítésével jött létre Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye nemes családjai. In: Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok megye múltja és jelene, Pécs, 1935. Nagy Iván: Magyarország családi czímerekkel és nemzékrendi táblákkal

Magyar nemesség - Wikipédi

 1. Bilkei Gorzó Bertalan, a Szatmár vármegye nemes családjai c. ma is gyakran forgatott genealógiai alapm ű szerz ője 1886-ban lépett Szatmár vármegye szolgálatába. Az érettségi után két évig jogi tanulmányokat folytató Gorzó 1898-ig vármegyei központi írnokként dol-gozott
 2. Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715-1848 - Közlemények Békés megye és környéke történetéből 11 (Gyula, 2009) Felhasznált forráso
 3. A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2013 júliusában a könyvtárba ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat

Gömör és Kishont vármegye - Wikipédi

NEMES CSALÁDJAI. IRTA. Bihar, Zemplén és Pestmegyében ismert család, mely Lipót királytól 1693. év május. 7-én nyerte Biharmegyében ugyanazon évben kihirdetett armalisát. Czímerszerzők: Asztriz bizonyságlevelét, de a vármegye nemesei közé csak az esetre vétetnek fel,. nemes Elek János utódai - szinte teljes, részletes családfa napjainkig. (Borsodban - Sátoraljaújhelyen és Miskolc környékén maradtak) nemes Elek János hajdúkapitány (Bocskay nemesítette 1606-ban) - kevés adat . ( talán Erdélyben maradhattak utódai) nemes pazonyi Elek család leszármazottai - 1613-ban kaptak nemessége

Hungary Daily Life Records . Biography. Hungary - Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich : enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in Kronländer gelebt haben Erdély, Hungary - Nachrichten von siebenbürgischen Gelehrten und ihren Schriften Church & Synagogue. Hungary - Hungary Reformed Church Christenings, 1624-1895. 1834 Kricsfalusi Ferenc (Ifj. Dr. Reiszig Ede: Bihar vármegye története - A nemzeti törekvések kora.) Az országgyűlés szétoszlása után megindult reform-törekvéseket 1831-ben az ázsiai kolera akasztotta meg. Ez év tavaszán Oroszországban fellépett a sárga halál s az északi vármegyéken át hihetetlen gyorsasággal terjedt. Bihar vármegye és Nagyvárad 1901 Esztergom vármegye Orságos Monográfia Társaság Fiume és magyar horvát tengerpart Gömör-Kishont vármegye Vasvármegye nemes családjai Bertalanffy József Könyvnyomdája Benkó Imre Nemes családok Nagykőrösön1848 előtt : leszármazási táblákkal és czimerekkel Ottinge 335. Lendvai Miklós: Temes vármegye nemes családjai III. 336. Jedlicska Pál: Adatok Erdõdy báró Pálffy Miklós a gyõri hõsnek életrajza és korához 1552-1600. 337. Majláth Béla: Maylád István 1502-1550 338. Kollányi Ferenc: A veszprémi püspök királyné-koronázási jogának története 339

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtá

Csécsi Nagy Imre, (Csécsy-Nagy Imre) nemes Csécsi-Nagy János református lelkész, és nemes Büttösi Zsuzsánna fia, nemes Simonffy Johanna férje. Imre professor 1842-ben Zemplén vármegyétől nyert nemesi bizonyságlevéllel igazolja nemességét Bihar vármegye előtt A családnevek latin formában vannak listázva ahogy nemes családnevek voltak dokumentálva 1848-ig. Pl. Ajtonyi de Várfalva a név latin formája, amelynek magyar formája Várfalvi Ajtonyi. A latin de Várfalva nemesi el!név (praedicatum), mely a család adományozott birtokára utal vagy a király által birtok nélkül adományozott. Ezen pestmegyei nemes család egyik tagja István 1699. évben nagyrédei és ludasi birtokos volt. L. Antal és Csányi Erzsébet pásztói lakosok fia, Alajos, 1826. évben Nagyenyeden tünt fel. Pásztón a czisztercziták székháza mellett volt házuk, melyet az 1796. évi tűzvész pusztitott el. (1826. év 1199. sz. 1365. jkl. Csoma 1897 Abauj-Torna vármegye nemes családjai. In: Abauj-Torna egyesült vármegyék monographiája. I. kötet. Kassa, 1897. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. (PhD értekezés) Száz., Századok Századok A Magyar Történelmi Társulat folyóirata. Családfájukkal és családtörténetükkel Nagy Iván és Kempelen Béla művein kívül Evva Margit (Turul, 2006, 79/1-2: 6-20 és 2007, 80/: 1-12) és Emődi János is foglalkozott legújabban (Bihar megye nemes családjai. I. A-B. Varadinum Script, Nagyvárad, 2015)

Pálmay, Marostorda vármegye nemes családai, 37-41. Forgon Mihály, Gömör- és Kishont várm. nemes családjai, I. 206-208. Orosz Ernő, Gömör- és a volt Külső-Szolnok nemes családjai, 71 Szatmár Vármegye nemes családjai. ×Close A megye nemes családjainak genealógiája először került feldolgozásra teljesnek mondható formában. A kötetben több mint 8000 nevet tartalmazó névmutató is szerepel, amely megkönnyíti a leszármazási táblákban az egyes személyek megtalálását Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Gömör és Kis-Hont vármegye (latinul Geomoriensis et Kishonthensis, németül Gemer und Kleinhont, szlovákul Gemer a Malohont) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság területén 1802-től kezdve, amikor Gömör vármegye egyesült a Kis-Honti kerülettel. Területén jelenleg Szlovákia és Magyarország osztozik Abban az idõszakban jelent meg Pálmay József Székely nemesi családok címû sorozata: elsõként Udvarhely (Székelyudvarhely, 1900), aztán Háromszék (Sepsiszentgyörgy, 1901) és Maros-Torda vármegye nemes családjai (Marosvásárhely, 1904), végül egy pótkötet (1906-ban). Ezeknek hasonmás kiadása 2000 és 2003 között jelent. Pozsony vármegye (szlovákul: Prešporská župa) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területének egy nagyon minimális része Magyarországhoz, legnagyobb része Szlovákia területéhez tartozik Bilkei Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes családjai. Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. (Bp. 1985.) Csorba József: Somogy vármegye ismertetése. Dunántúl településtörténete I-II (Veszprém 1976.) Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár (Bp. 1989.

Ebből a házasságból öt fiú született: Ferenc, Miklós, György, Gábor és László, de csak György (továbbiakban II. György) és Gábor érték meg a felnőtt kort. Kettőjük közül Gábor futott be nagyobb karriert, 1757-1773-ig Bihar vármegye első alispánja volt, s országgyűlési követként is tevékenykedett Magyar Közélet VII.Hajdu és Bihar vármegye, 1943 (CD-re fotózva) Czeglédy Emánuel: Dr.Balthazár Dezső református püspök életrajza, 1931 Heves- és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai (1906) itt - Palugyay Imre ifj: Jász-kún kerületek s Külső-Szolnok vármegye leirása (1854) itt - stb

Csaladtortenet lista : Névmutató NEMES

 1. A család eredethelye feltehetőn a Bihar-megyei Hegyközön fekvő Szalárdalmásra vezethető vissza. A család vagyonát és tekintélyét Almásy János alapozta meg, aki 1677-től a királyi tábla hites jegyzője, 1693-tól Heves és Külső-Szolnok vármegye alispánja volt
 2. HEVES ÉS A VOLT KÜLSŐ-SZOLNOK EGYESÜLT VÁRMEGYÉK NEMES CSALÁDJAI. Buscar Buscar. Fechar sugestões holott egykorú hiteles adatok szerint ez időtájban a következő nemes családok éltek a vármegye székvárosában utóbb csépai lakos László és János nevü fiai nevében is 1837. évben felmutatja Bihar- és.
 3. t látom 1200-ban cserélte fel Budaházyval, s így kétségem nincsen
 4. Az érkenézi és okányi előnevet viselő Szlávy család a 18. század végén Bihar megye legnagyobb nemesi családjai közzé tartozott. Nemeslevelet Mária Teréziától kaptak 1766-ban. Erről a birtokos nemes családról Nagy Iván: Magyarország családjai című munkájának X. kötetében, a 761.oldalán ír
 5. Bihar vármegye első alispánja volt, s országgyűlési követként is tevékenykedett. I. Miklós harmadik felesége, Jászay Borbála már túlélte férjét (aki 1756-ban halt meg), de házasságukból nem született gyermek. II. György Bucsy Annával való házasságából három gyermek érte meg a fel-nőtt kort: Gáspár, János13 és.

Bihar vármegye történelmi családjai mellett '48-as honvédok is nyugodtak itt, sőt még Madách felesége és Rómer Flóris, a magyar régészet atyja is itt remélt örök álmot. A helyi múlt megismerésének e forrása néhány éve eltűnt a térképről, és bizony nem Ceausescu taroltatta le, hanem a pozícióját ilyen. The purpose of the Hungaricana project is to share Hungarian cultural heritage including contents that have never been accessible before. Our goal is to create an environment where everyone, whether professional or amateur, can explore Hungary's, or even their own history and culture in a clean and efficient way Szatmár vármegye közigazgatási egység volt az egykori Magyar Királyság északkeleti részén.. Földrajz. A vármegye területe nyugaton síkság, keleten találhatóak dombságok. A síkságok között találhatóak voltak mocsárvidékek is, illetve dombságok vízben igen gazdagok

Családtörténet Magyar Nemzeti Levéltá

A Hajdú kerület 3 vegyes népiskolájába 90 fiú és 18 leány, Bihar vármegye 1 fiú, 1 leány és 9 vegyes népiskolájába pedig 192 fiú és 85 leány járt.24 1873-ban Földesen működött Fischer Mór tanító engedélyezett magániskolája szellemi előmenetelét tekintve rossz iskola II/2. 1635-1640. Nyíregyháza, 1997. 878. sz.] Családtörténeti adatok hiányában kérdés marad az is, hogy mikor került az oklevél a levéltárba: az 1860-as felmérést követően, Trianon után biztosan Csonka-Bihar vármegye levéltárában volt,623 [623 Ekkor a Bihar megyei törzsanyagban őrizték 51/1929

Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody

Kempelen Béla: Magyar nemes családok címerei, 1914. Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I-XIII. Pest 1857-1868. Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger 1906. Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. Abod-István, Sepsi-Szent-György. Magyarország vármegyéi és városai (Magyarország monografiája). Szerkeszti dr. Borovszky Samu. Bihar vármegye és Nagyvárad. Budapest, «Apollo» irodalmi társaság. (1901.) Nagy 8r. XII. és 684. oldal és XIV. melléklet. Háromszék vármegye nemes családjai Balogh Gyula. Vasvármegye nemes családjai A középkori Magyar Királyság társadalmának vezető rétege már az utolsó Árpádok korától egységesen nemességnek latinul: nobilitas nevezett, birtokkal és kiváltságokkal rendelkező réteg volt. A nemesi társadalmat a földbirtok nagysága mellett rangbéli különbségek is tagolták, de a rang nem szakadt el a vagyontól

Bihar Vármegye a Xviii

A Károlyi Sándor lovas és gyalog ezredinek, a hajdúságnak és 12 vármegye hadi népének összeírása. Diószeg, 1706, febr.26.Mustrakönyv. Tintet. Nemz. és vitézlő Szappanos Mihály uram nemes mezei lovas ezere. Nyolcadik comp. Strm. Jancsó Péter (Sepsi-Szent: A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. Sajtó alá rend Szirmay: Szatmár vármegye könyv Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 Szótárak Tanulmányok Erdély, Kárpátalja és Felvidék múltjából Tolna Megyei Népújság 1953-2000 Új Nézőpont Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti egyesület online folyóirata Vidéki hálózatok betűrendes távbeszélő névsora Vitézek album Egyik szerkesztője volt a Magyarország vármegyéi és városai könyvsorozat Vasvármegyét tárgyaló kötetének, amelyben a Vármegye története és nemes családjai című fejezeteket ő írta. Bács-Bodrog, Nógrád, Nyitra és Pozsony vármegyék nemes családjainak történetét önálló kötetekben publikálta Előadásom témája első pillantásra talán nem tűnik izgalmasnak és a cím is látszólag ellentmondásos lehet, de ha a család történetét valaki egy kicsit is ismeri, annak világossá válik, hogy miért is ezt a családot - és annak is a XVIII. századi történetét - választottam. A kutatást megkönnyítette, hogy nagy mennyiségű feldolgozatlan levéltári forrás.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár: Családtörténeti

 1. ars hungarica 45. 2019 | 2 165 1 Azonosító: 2802, műemléki törzsszám: 1074, helyrajzi szám: 36. Cím: Rákóczi utca. 2 Juan Cabello-Simon Zoltán-Seres László-Fabók Balázs: Her- nádbűd, református templom. Értékfelmérő dokumentáció és kutatás
 2. 4 Nemes László: Emberek vagyunk (Trikolor) 280 oldal, 2000 Ft Örkény István: Egyperces novellák (Palatinus) 578 oldal, 3500 Ft Paizs Tibor: Erdélyi prikulicsok (Timp) 176 oldal, 2400 Ft Pap Ildikó: Táltosok (Intermix, Ungvár) 200 oldal, 800 Ft Passuth László: Hétszer vágott mezői-ii. (Athenaeum 2000) 904 oldal, 5990 Ft Passuth László: Megszólal a sírvilág (Könyvmolyképző.
 3. t egy évszázadon át tartott
 4. A jobbágyfelszabadítás szép és fontos jogi gesztusa nem járt a volt jobbágyok, zsellérek megélhetési feltételeinek biztosításával. A föld és termelőeszköz döntő hányada továbbra is nagybirtokosok kezén maradt, csak az élőmunka nem feltétlenül. A falu közigazgatási határának észak-keleti részén található Felső Nyék -ki a határra hivatalos.
 5. Dr. Molnár Imre: Bihar-vármegye (Magyar Városok ..

Családtörténeti bibliográfia (Vas megye) Magyar Nemzeti

 1. Nemesek, polgárok, parasztok Digitális Tankönyvtá
 2. Bihar-vármegye. (Magyar Városok és Vármegyék Monografiája ..
 3. Szatmár Vármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910
 4. Magyar nemesi családok listája - kempelen béla: magyar
 5. Könyv: Szatmár vármegye nemes családjai (Bilkei Gorzó
 6. Szepes vármegye nemes családjai - xantusz
 • Natalie dormer filmek és tv műsorok.
 • Benidorm legmagasabb épülete.
 • Koszinusztétel bizonyítás.
 • Rimmel rúzs árnyalatok.
 • Szent benedek rend.
 • Szentlőrinc budapest távolság.
 • Csirkemell csíkok recept.
 • Renkforce Master Slave.
 • Gyilkosto.
 • Budapest kazinczy utca 21.
 • Raja hal.
 • Elrontott lakásfelújítás.
 • Inzulin adagoló pumpa.
 • Mi a digitális technológia.
 • Örökbefogadásról szóló filmek 2018.
 • Honvéd úszásoktatás.
 • Mobidic film 2015.
 • Estée Lauder Companies Budapest.
 • Szekrényágy vasalat házilag.
 • Toyota configurator.
 • 28 as női cruiser.
 • Shuffle music police.
 • Miért akarsz munkahelyet váltani.
 • Háztartási gépek javítása.
 • Ecser vélemények.
 • Gerard butler romantikus filmek.
 • Advocate spot on macska árgép.
 • Gönci magyar kajszi metszése.
 • H2O 4 season.
 • Magnum P.I. 2018.
 • Európai egészségbiztosítási kártya meghatalmazás.
 • Vuk dala mikor jött ki.
 • Kutaisi utazás.
 • Macska csomó a bőr alatt.
 • Aprilia rs 125 power szelep.
 • Online Soccer manager hack.
 • Közös gmail fiók.
 • Operaház balett táncosok.
 • Beyblade metal fusion 5 rész.
 • NBA games PC.
 • Munkavedelem biz.