Home

Metoxipropán

Metoxipropán - Wikiwan

Metoxipropán-2-ol 107-98-2 375 568 b EU1 i = ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) b = bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszi Kémiai tulajdonságai. Nem gyúlékony vegyület, az égést nem táplálja. Fény hatására vagy alumíniumpor jelenlétében bomlik, sósavgáz válik belőle szabaddá. Ezt a bomlást néhány vegyület, például a trietil-amin akadályozza. Nyílt láng hatására nagyon mérgező foszgénné alakulhat, ezt dohányzás is kiválthatja. Ha lúgok jelenlétében melegítik, diklór. Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25 %); 1-metoxipropán-2-ol; Szénhidrogének, C9-C11, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek, <2% aromások; Biztonsági adatok. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmérő

1-Methoxypropane 97 % 557-17-5 Sigma-Aldric

Metoxipropán in English with contextual example

1-Metoxipropán-2-ol Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált A 67/548/EGK, az 1999/45/EGK és a 648/2004/EK rendeleteknek és későbbi módosításainak megfelelő címkézés. Címkézés: Combi Win 70 felület- és üvegtisztítószer Összetétel (veszélyes anyagok): 1-Metoxipropán-2-ol <10%, Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált <1 1-Metoxipropán-2-ol in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatív Alkoholok, C 12-14, etoxilált, szulfátok, nátriumsók in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatív C 14-17-szekunder alkil- szulfonsavak nátriumsói in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatív Aminok, C 12-14 (páros szénatomszámú)-alkil-dimetil, N-oxido 1-Metoxipropán-2-ol Nincs adat Patkány > 2,000 mg/kg . BIZTONSÁGI ADATLAP (A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint) Pronto 5in1 Aloe Vera bútorápoló kendő Verzió 1.0 Készítés dátuma 01.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000013132 7/10. 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 203-539-1 - 17-21 GHS02 GHS07 Figyelem Flam. Liq. 3 STOT SE 3 H226 H336 Izopropil-alkohol 67-63- 200-661-7 - 17-21 GHS02 GHS07 Veszély Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 Nonilfenol polietilén-glikol-éter* 127087-87- 500-315-8 - 9-13 GHS07 Figyelem Eye Irrit. 2 Skin Irrit 2 Acute Tox. 1-Metoxipropán-2-ol* 107-98-2 203-539-1 - 10-25 GHS02 GHS07 Figyelem Flam. Liq. 3 STOT SE 3 H226 H336 Izopropil-alkohol* 67-63- 200-661-7 - 2,5-10 GHS02 GHS07 Veszély Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 *: Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag. A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 4

1-Metoxipropán-2-ol 919 mg/kg/nap (35 nap, patkány) 1838 mg/kg/nap (90 nap, nyúl) > 1500 ppm (6 hónap, patkány) MIT/BIT oldat nincs információ Csírasejt-mutegnitás, összetev ők: Összetev ő Szájon át Bőrön át Belégzés 1-Metoxipropán-2-ol in vitro/in vivo vizsgálat: egyaránt negatí 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Leírás: módosított alifás amin bázisú epoxigyanta edző. Megnevezés CAS-szám EU-szám REACHszám Koncentráció tartomány (%-ban) Veszélyjel R- mondat Benzil-alkohol Xn 20/22 1-metoxipropán-2-ol Izoforon-diamin C Szalicilsav* ,5-10 Xn 21/22-36 * Gyártó által besorolt. 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 EC50 23.300 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 EC50 > 1.000 mg/l Algae 7 d Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) OECD Guideline 201 (Alga, Growth.

1-Metoxipropán-2-ol (CAS-szám: 107-98-2): ÁK-érték: 375 mg/m 3; CK-érték: 568 mg/m 3 DNEL - munkavállalók: Rövid távú expozíció Hosszan tartó expozíció Azonosítás Szisztémás Helyi Szisztémás Helyi Aceton CAS: 67-64-1 EK: 200-662-2 Orális Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazhat 1-Metoxipropán-2-ol R10-67 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 4,59% · További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. 4 Elsősegélynyújtás · Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése · Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek Metoxipropán-2-ol 20-30%, Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált 5-10%, Tetrahidrofurfuril-alkohol 5-10% Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 30%-nál több oldószerek, 5-15% anionos felületaktív anyag, 5-15% alkohol, színezőanyag (E102 Tartazin és E131 patentkék vizes oldata) Eye Irrit. 2 GHS0 1-Metoxipropán-2-ol* Indexszám: 603-064-00-3 107-98-2 203-539-1 - < 2,5 GHS07 Figyelem Flam. Liq. 3 STOT SE 3 H226 H336 Izobután Indexszám: 601-004-00- 75-28-5 200-857-2 - 10 - 25 GHS02 GHS04 Veszély Flam. Gas. 1 Press. Gas. H220 H280 Propán Indexszám: 601-003-00-3 74-98-6 200-827-9 - 25 - 50 GHS02 GHS04. 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 203-539-1 - > 1 - < 5 - 10-67 GHS02 GHS07 Figy. Tőzv. foly. 3 STOT SE 3 H226 H336 Etanol 64-17-5 200-578-6 - > 1 - < 5 F 11 GHS02 Veszély Tőzv. foly. 2 H225 4. ELS İ.

BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) Metoxipropanol - PD

1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 203-539-1 R10 R67 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 > 1,00 - < 15 További információk Az ebben a részben említett R mondatok/ figyelmeztet ő mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 4. SZAKASZ: ELS ŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1 Az els ősegély-nyújtási intézkedések ismertetés 1-Metoxipropán-2-ol 4277 mg/kg (patkány) > 2000 mg/kg (patkány) < 6000 ppm (g őzök) (6 h, patkány) MIT/BIT oldat > 2500 mg/kg (patkány) > 2000 mg/kg (patkány 5,71 mg/l (aeroszol, 4 h, patkány) Korrózió/irritáció, összetev ők: Összetev ő Bőr Szem 1-Metoxipropán-2-ol nem irritáló (nyúl) nem irritáló (nyúl 1-Metoxipropán-2-ol nincs információ nem szenzibilizáló (tengerimalac) Ismételt dózisú toxicitás, összetev ők: Összetev ő NOAEL NOAEL NOAEC Szájon át Bőrön át Belégzés Izopropil-alkohol (propán-2-ol) 2300 - 3900 mg/kg (27 hét, patkány) nincs információ 5000 ppm (104 hét, patkány) 1-Metoxipropán-2-ol 919 mg/kg/na 1-Metoxipropán-2-ol; Monopropilén-glikol-metil-éter 107-98-2 LD50 szájon át patkányon >2000 mg/kg LC50 belégzésnél patkányon >20000 mg/l LD50 dermálisan nyúlon 2000 mg/kg 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1. Toxicitás Nem besorolt Ökotoxikológiai adat: Veszélyes összetevő CAS-szám eljárás 1-Metoxipropán-2-ol.

 1. 1-Metoxipropán-2-ol Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 3 - <5% (folytatás a 2. oldalon) HU . oldalszám: 2/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 04.03.2020 Verziószám 2.02 Felülvizsgálat 16.11.2018 Kereskedelmi megnevezés: SONAX PROFILINE POLÍR CUTMA
 2. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP CRIS Kiállítás/javítás kelte: verziószám: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: CRIS 1.2 Azonosított felhasználás: Márvány padló kristalizáló és karbantartó szer 1.3 A biztonsági lap szállítójának adatai: Gyártó: SUTTER Professional S.r.I Borghetto Borbera (AL) Italy web: Információ: Tel.
 3. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet. a munkahelyek kémiai biztonságáról. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.

1-METOXIPROPÁN-2-OL 107-98-2 375 568 b EU1 b bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe EU1 91/322/EGK irányelvben közölt érték; Kategória jel [1-Metoxipropán-2-ol] 568 Megengedett csúcskoncentráció HU OEL 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 [1-Metoxipropán-2-ol] Bőrbe beszívódhat: Bőrön keresztül felszívódhat HU OEL . BA száma:: 501420 V001.0 Ceresit CT 98 oldal 5 / 14 Becsü. 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 203-539-1 - > 1 - < 5 - 10-67 GHS02 GHS07 Figy. Tőzv. foly. 3 STOT SE 3 H226 H336 Etanol 64-17-5 200-578-6 - > 10 - < 20 F 11 GHS02 Veszély Tőzv. foly. 2 H225 4. ELS İ.

Triklór-etilén - Wikipédi

 1. 1-Metoxipropán-2-ol Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312; STOT SE 3, H336 1-2,5% CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 Reg.nr.: 01-2119488876-14-xxxx Ammóniaoldat C>25% Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 4, H302 0,1-1% · További információk:A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. * 4.
 2. CAS: 107-98-21-Metoxipropán-2-ol PNEC 100 mg/l (STP) 100 mg/l (water (intermittent release)) 10 mg/l (water (fresh water)) 1 mg/l (water (sea water)) PNEC 2,47 mg/kg (gro) 41,6 mg/kg (sediment (fresh water)) 4,17 mg/kg (sediment (sea water)) CAS: 64-17-5etanol PNEC 0,96 mg/l (water (fresh water)) 0,79 mg/l (water (sea water)
 3. oldalszám: 1/10 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 14.04.2016 Verziószám 4 Felülvizsgálat 02.02.2015 42.0.
 4. 1-Metoxipropán-2-ol Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 5 - <10% 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés anionos felületaktív anyagok <5% (folytatás a 2. oldalon) H
 5. >= 0,1% - < 0,5 % 1-Metoxipropán-2-ol REACH No.: 01-2119457435-35, Index number: 603-064-00-3, CAS: 107-98-2, EC: 203-539-1 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 3.8/3 STOT SE 3 H336 >= 0,1% - < 0,5 % Fenol REACH No.: 01-2119471329-32, Index number: 604-001-00-2, CAS: 108-95-2, EC: 203-632-7 3.5/2 Muta. 2 H341 3.9/1 STOT RE 2 H37
 6. 1-Methoxy-2-propanol (1-Metoxipropán-2-ol) 5 - < 10% CAS-szám: 107-98-2 EK-szám: 203-539-1 Indexszám: 603-064-00-3 REACH regisztrációs szám: - Besorolás Tűzv. foly. 3 - H226, STOT egy. 3 - H336 Ethanol (Etil-alkohol) 1 - <5% CAS-szám: 64-17-5 EK-szám: 200-578-6 Indexszám: 603-002-00-5 REACH regisztrációs szám: Besorolá

Poli-Farbe kerítésfesték - Polifarb

 1. 1-Metoxipropán-2-ol; Monopropilén-glikol-metil-éter 107-98-2 203-539-1 10-25 10-67 A Etil-acetát 141-78-6 205-500-4 <20 F, Xi 11-36-66-67 B Megj. értelmezése A : vegyi anyag Közösségi előírások szerint betartandó foglalkozási expozíciós határa B : vegyi anyag országos előírások szerint betartandó foglalkozási expozíciós.
 2. Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25%); 1-metoxipropán-2-ol. BIZTONSÁGI ADATOK. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
 3. 1-metoxipropán-2-ol (CAS-szám: 107-98-2): ÁK-érték: 375 mg/m 3; CK-érték: 568 mg/m 3 . 8.2 Az expozíció ellenőrzése: Belélegzés elleni védelem: légzésvédőre nincs szükség. Irritáló anyag jelenlétében használjon ABEK típusú gázálarcot
 4. 107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol R10-67 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 25-50% 108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát R10 Flam. Liq. 3, H226 10-<25% 96-48- gamma-butyrolactone Xn R22; Xi R41 R67 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H336 1,0-<5,0% 141-78-6 Etil-acetát Xi R36; F R11 R66-67 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319.
 5. Izopropanol, I-Metoxipropán-2-ol. Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevóket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgezó (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetók O,l%-os vagy annál magasabb koncentrációban
 6. 107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol TLV CK-érték: 568 mg/m3 AK-érték: 375 mg/m3 b · Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. · 8.2 Az expozíció ellenőrzése · Személyes védőfelszerelés: · Általános védekezési és higiéniai intézkedések
 7. t az iparban foglalkoztatottak létszámának fenntartására, a munkahelyteremtésre és az ipari szerkezet korszerűsítésére vonatkozó alapvető célkitűzések eléréséhez szükséges és helyénvaló rendelkezni a közös vámtarifában az I. mellékletben meghatározott termékekre.

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők ..

1-Metoxipropán-2-ol · Figyelmeztető mondatok H226Tűzveszélyes folyadék és gőz. H315Bőrirritáló hatású. H319Súlyos szemirritációt okoz. H317Allergiás bőrreakciót válthat ki. H336Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. · Óvintézkedésre vonatkoz 1-Metoxipropán-2-ol Toluol · Figyelmeztető mondatok H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. · Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol. 107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol Szájon át LD50 5660 mg/kg (rat) Bőrön át LD50 13000 mg/kg (rabbit) Belégzésnél LC50 / 4 h 55 mg/m3 (rat) 106-97-8 Bután Belégzésnél LC50 / 4 h 658000 mg/m3 (rat) Ammóniaoldat C>25% Szájon át LD50 350 mg/kg (rat) Belégzésnél LC50 / 4 h 5,1 mg/m3 (rat) · Primer ingerhatás: · A bőrön: Nem fejt. Összetétel (veszélyes anyagok): 1-Metoxipropán-2-ol 1-10%, Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált <1% Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 5-15% szerves oldószer, 5%-nál kevesebb anionos felületaktív anyag, színezőanyag (E131 patentkék vizes oldata), illatanyag kombináció Nem jelölésköteles keveré 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2/203-539-1 - Tűzveszélyes folyadékok 3. Osztály H226 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Osztály H336 >= 0.50 - < 1.00 Bután-2-on 78-93-3/201-159- - Tűzveszélyes folyadékok 2. Osztály H225 Szemirritáció 2. Osztály H319 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3. Osztály H33

Nemzeti Jogszabálytá

 1. 1-Metoxipropán-2-ol 375 568 nem szerepel CAS # 107-98-2 határérték EK # 203-539-1 8.1.2. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhet ő határértékei 8.1.2.1. Vizeletben : nem szerepel határérték 8.1.2.2. Vérben: nem szerepel határérték 8.2. Az expozíció elleni védekezés 8.2.1
 2. 1-Metoxipropán-2-ol; Monopropilén-glikol-metil-éter 107-98-2 203-539-1 5-10 10-67 A Szén-dioxid 124-38-9 204-696-9 1-5 - - A,G METIL-ETIL-KETON 78-93-3 201-159- 1-5 F,Xi 11-36-66-67 A Megj. értelmezése A : vegyi anyag Közösségi előírások szerint betartandó foglalkozási expozíciós határa B : vegyi anyag országos előírások.
 3. Szénhidrogének C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromás vegyületek (2-25 %); 1-metoxipropán-2-ol. Biztonsági adatok . H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket

107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol EC50 >1000 mg/l (actief slib) LC50 / 96 h 4600-10000 mg/l (Leuciscus idus) Ammóniaoldat C>25% LC50 25,4 mg/l (daphnia magna) · 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. · 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak. 107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol EC50 >1000 mg/l (actief slib) LC50 / 96 h 4600-10000 mg/l (Leuciscus idus) · 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. · 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre Original file ‎ (SVG file, nominally 263 × 63 pixels, file size: 4 KB). This is a file from the Wikimedia Commons.Information from its description page there is shown below. Commons is a freely licensed media file repository 107-98-21-Metoxipropán-2-ol TLVCK-érték: 568 mg/m3 AK-érték: 375 mg/m3 b 67-63-0Propán-2-ol TLVCK-érték: 2000 mg/m3 AK-érték: 500 mg/m3 b, i · DNEL(-ek) 67-63-0Propán-2-ol Szájon át DNEL26 mg/kg*d (fogyasztó) Börön át DNEL888 mg/kg*d (munkavállaló) 319 mg/kg*d (fogyasztó) BelégzésnélDNEL500 mg/m3 (munkavállaló) 89 mg. 1- Metoxipropán-2-ol WEL-TWA: 100 ppm (375 mg/m3) (WEL, EU) WEL-STEL: 150 ppm (560 mg/m3) (WEL), 150 ppm (568 mg/m3) (EU) Egyéb információ: Sk (WEL

1-Metoxipropán-2-ol REACH-sz: 01-2119457435-35 107-98-2 203-539-1 1 - 5 R 10-67 Flam.Liq.3, H226, STOT SE 3, H336 Megjegyzés: az összetev őkre vonatkozó H-és R-mondatok szövege a 16. pontban szerepel. 4. ELS ŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az els ősegélynyújtási intézkedések ismertetése CAS: 107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol PNEC 100 mg/l (STP) 100 mg/l (water (intermittent release)) 10 mg/l (water (fresh water)) 1 mg/l (water (sea water)) PNEC 2,47 mg/kg (gro) 41,6 mg/kg (sediment (fresh water)) 4,17 mg/kg (sediment (sea water)) Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 203-539-1 - 17-21 - 10-67 GHS02 GHS07 Figy. Flam. Liq. 3 STOT SE 3 H226 H336 Izopropil-alkohol 67-63- 200-661-7 - 17-21 F; Xi 11-36-67 GHS02 GHS07 Veszély Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 Nonilfenol polietilén-glikol-éter* 127087-87- 500-315-8 - 9-13 Xn 36/38-22.

107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol TLV CK-érték: 568 mg/m3 AK-érték: 375 mg/m3 b 78-93-3 Butanon TLV CK-érték: 900 mg/m3 AK-érték: 600 mg/m3 b, i · Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei 1330-20-7 Xilol (izomerek keveréke) BEM 1500 mg/g kreatinin Vizsgálati anyag: vizeletben Mintavétel ideje: műszak utá 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 203-539-1 01-211945 7435-35-XXXX 3 ≤ 10 - 10-67 GHS02 GHS07 Figy Flam. Liq. 3 STOT SE 3 H226 H336 Kálium-hidroxid 1310-58-3 215-181-3 01-211948 7136-33-XXXX 2,5 ≤ 3 C 22-35 GHS05 GHS07 Veszély Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A H302 H314 Etiléndiamintetra ecetsav-tetranátrium só 64-02-8 200-573-9 01-211948 6762-27. 1-Metoxipropán-2-ol Index-szám: 603-117-00- 107-98-2 203-539-1 01-211 9457435-35 2-5 GHS02 GHS07 Figyelem Flam. Liq. 3 STOT SE 3 H226 H336 Reakciótermék: 5-Klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK: 247-500-7) és 2-Metil-2H-izotiazol-3-on (EK: 220-239-6) (3:1) / Acticid MV ** Index: 613-167-00-5 55965-84-9 - - < 0,0015 GHS06 GHS05 GHS0 1-metoxipropÁn-2-ol: ch 3 och 2 chohch 3: 107-98-2: 375: 568: b: eu1: 231. 1-metoxi-2-propil-acetÁt: ch 3 cooch(ch 3)ch 2 och 3: 108-65-6: 275: 550: eu1: 232. mezitilÉn (1,3,5-trimetilbenzol) c 6 h 3 (ch 3) 3: 108-67-8: 100: i: eu1: 233. mirex: c 10 cl 12: 2385-85-5: b: 234. molibdÉn oldhatatlan vegyÜletei (mo-ra számítva) 15: 60: iii.

1-Metoxipropán-2-ol; Monopropilén-glikol-metil-éter 107-98-2 ÁK-érték 100 ppm CK- érték 150 ppm Szén-dioxid 124-38-9 ÁK-érték 9000 mg/m3 CK- érték 1800 mg/m3 2-propil-alkohol 67-63- ÁK-érték 400 ppm CK- érték 500 ppm METIL-ETIL-KETON 78-93-3 ÁK-érték 200 ppm CK- érték 300 pp

107-98-21-Metoxipropán-2-ol BelégzésnélLC504.016 mg/kg (Patkány) 67-63-0Propán-2-ol Börön át LD5012.800 mg/kg (can) 12.800 mg/kg (rabbit) BelégzésnélLC505.280 mg/kg (Patkány) 121617-08-1Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivatives, compounds with triethanolamine Szájon át LD502.925 mg/kg (Patkány) (OECD 401) · Primer. Veszélyes alkotórészek:1-Metoxipropán-2-ol Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt. Egyéb veszélyek, amelyek : nem következnek a besorolásból Nem ismert. 2.3 Egyéb veszélyek Kiegészítő címke elemek: Védőkesztyű használata kötelező. Szem- vagy arcvédő használata kötelező. 1-Metoxipropán-2-ol Butil-acetát kobalt-bisz (2-etil-hexanoát) · Figyelmeztető mondatok H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. (folytatás a 2. oldalon) 1-Metoxipropán-2-ol 100 - 150 - Butil-acetát 150 713 200 - Xilol 100 434 150 651 M = Megengedett felső behatási határérték S = Munkahelyi behatási norma R = A gyár által megadott határérték + = Az anyag a sértetlen bőrön is felszívódhat. Személyi védelem A légzőrendszer védelm 1-Metoxipropán-2-ol REACH-regisztrációs szám: 01-2119457435-35 107-98-2 203-539-1 2,5-<10% Flam.Liq.3,H226;STOT SE3,H336 A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetés

Dimetil-éter Metoxipropán: Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára vonatkoznak. (25 °C, 100 kPa) A dietil-éter (régi nevén égény) a legismertebb éter, a köznyelv egyszerűen éternek nevezi. Az éterek legjelentősebb képviselője 107-98-21-Metoxipropán-2-ol (0,1-<10%) TLV CK-érték: 568 mg/m3 AK-érték: 375 mg/m3 b · Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei 1330-20-7Xilol (izomerek keveréke) (12,5-<20%) BEM 1500 mg/g kreatinin Vizsgálati anyag: vizeletben Mintavétel ideje: műszak után Biológiai expozíciós (hatás) mutató: metil-hippursava 1-Metoxipropán-2-ol (CAS-szám: 107-98-2): ÁK-érték: 375 mg/m 3; CK-érték: 568 mg/m 3 DNEL Expozíciós út Expozíció gyakorisága Megjegyzés Munkavállaló Felhasználó nincs adat nincs adat Dermális Rövid (akut) Hosszas (ismételt) nincs adat nincs adat nincs adat Inhalatív Rövid (akut) Hosszas (ismételt) nincs ada 107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol TLV CK-érték: 568 mg/m3 AK-érték: 375 mg/m3 b (folytatás a 6. oldalon) oldalszám: 6/12 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 03.02.2016 Verziószám 1 Felülvizsgálat 03.02.2016 Kereskedelmi megnevezés: CONIPROOF 18 The cards are data sheets intended to provide essential safety and health information on chemicals in a clear and concise way. The primary aim of the cards is to promote the safe use of chemicals in the workplace. The main target users are workers and those responsible for occupational safety and health. The ICSC project is a common undertaking between the World Health Organization (WHO) and.

Metoxipropán - További nyelvek - Wikipédi

107-98-2 1-Metoxipropán-2-ol TLV CK-érték: 568 mg/m3 AK-érték: 375 mg/m3 b 123-86-4 Butil-acetát TLV CK-érték: 950 mg/m3 AK-érték: 950 mg/m3 i, sz 108-95-2 Fenol C>5% TLV CK-érték: 16 mg/m3 AK-érték: 8 mg/m3 b, m (folytatás a 6. oldalon 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 203-539-1 5-10 R 10-67 Flam.Liq.3, H226, STOT SE 3, H336 Xilol (izomer-keverék) 1330-20-7 215-535-7 1-5 Xn, R 10 - 20/21-38 Flam. Liq.3 H226, Acute Tox.4,H312, Acute Tox.4 H332, Skin Irrit. 2, H315 Etil-benzol 100-41-4 202-849-4 1-5 F, Xn R 11-20 Flam.Liq.2, H225,. 1-Metoxipropán-2-ol 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország, 12/2011). Bőrön keresztül felszívódik. AK: 375 mg/m³ 8 óra. CK: 568 mg/m³ 15 perc. n-butanol 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország, 12/2011). Bőrön keresztül felszívódik. AK: 45 mg/m³ 8 óra. CK: 90 mg/m³ 15 perc.

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerin

1-Metoxipropán-2-ol 01-2119457435-35-xxxx 107 -98 203-539-1 >= 1 - < 3 Flam. Liq. 3 . H226 STOT SE 3.- H336 1, 2 H- mondatok teljes szövege a 16. pontban részletezve található. Típus [1] Anyag, amely egészségi vagy környezeti veszéllyel jár. [2] Anyag, amely munkahelyi egészségügyi határértékkel rendelkezik 1-metoxipropán-2-ol 107-98-2 568 375 - ÁK: a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentráció CK: megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegő szennyezettség egy műszakon belül b: bőrön át is felszívódik 1-Metoxipropán-2-ol Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 3-<10% CAS: 67-63- EINECS: 200-661-7 Indexszám: 603-117-00- Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx Propán-2-ol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 3-<10% CAS: 68411-31-4 EINECS: 270-116-6 Reg.nr.: 01-2119971970-28-XXXX C10C13-alkil-benzol-szulfonsav, trietanol-ami

SANYTOL Fertőtlenítő felülettisztító spray fürdőszobai, 0

1-Metoxipropán-2-ol Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 5-10% CAS: 7173-51-5 EINECS: 230-525-2 Reg.nr.: 01-2119945987-15-xxxx Didecildimetil-ammónium-klorid Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 1-2,5% CAS: 67-63- EINECS: 200-661-7 Reg.nr.: 01-2119457558-25-xxxx Propán-2-ol Flam. Liq. 2, H22 BIZTONSÁGI ADATLAP (A 1907/2006 és 453/2010 számú EK szabályozás szerint) Kiwi Velúr és Nubuk regeneráló spray fekete Verzió 1.0 Készítés dátuma 25.01.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 35000002288 Veszélyes alkotórészek:1-Metoxipropán-2-ol p-terc-Butilfenol m-Xililén-diamin 2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol N'-(3-Aminopropil)-N,N-dimetilpropán-1,3-diamin Trimetilhexán-1,6-diamin Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt. Egyéb veszélyek, amelyek : nem következnek a besorolásból Nem. 1-Metoxipropán-2-ol 107-98-2 203-539-1 - > = 1 - 5 - 10-67 GHS02 GHS07 Figy. Flam. Liq. 3 STOT SE 3 H226 H336 Linalool* 78-70-6 201-134-4 - > = 1 - 5 Xi 38 GHS07 Figy. Skin Irrit. 2 H315 Pentametilhept-3-en-2-on* 81786-73-4 279-822-9 - > = 1 - 5 - 52/53 - Aquatic Chronic 3 H412 2,6-Dimetilokt-7-en-.

Icsc 0551 - Propilén-glikol-monometil-éte

A Bizottság határozata (2002. január 23.) az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartásáról szóló 1999/217/EK bizottsági határozat módosításáról (az értesítés a C(2002) 88. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg 107-98-21-Metoxipropán-2-ol Szájon át DNEL3,3 mg/kg/day (General population, long-term exposure) Börön át DNEL18,1 mg/kg/day (General population, long-term exposure) 50,6 mg/kg/day (Workers, long-term exposure) BelégzésnélDNEL43,9 mg/m3 (General population, long-term exposure) 369 mg/m3 (Workers, long-term exposure Magyarország Helyi megnevezés 1-METOXIPROPÁN-2-OL Magyarország AK-érték 375 mg/m³ Magyarország CK-érték 568 mg/m³ Magyarország Megjegyzések (HU) b (Bőrön át is felszívódik); EU1 (2000/39/EK irányelvben közölt érték) 8.2. Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés 1-Metoxipropán-2-ol; Monopropilén-glikol-metil-éter 107-98-2 TWA 375 mg/m3 STEL 568 mg/m3 2-propil-alkohol 67-63- TWA 500 mg/m3 STEL 2000 mg/m3 8.2. Az expozíció ellenőrzése Ellenőrzési eljárások: Biztosítsa a megfelelő szellőzést.

BIZTONSÁGI ADATLAP (A 1907/2006 01

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználás 1. Megnevezés. Képlet. CAS-szám. ÁK-érték mg/m3. CK-érték mg/m3. MK-érték mg/m3. Jellemző tulajdonság. Megjegyzés. Hivatkozás. 2. ACETALDEHID. CH3CHO.

Biztonsági Adatla

1-Metoxipropán-2- ol Indikatív Indikatív Bőrön át felszívódhat. Bőrön át felszívódhat. 107-98-2 375 568 375 568 100 150 EU ELV TWA EU ELV STEL HU OEL ÁK HU OEL CK 8.2 Expozíció-ellenőrzések Légutak védelme : Amikor a felhasználó a szórófülkében dolgozik -akár permetez, akár nem- , oldalszám: 3/9 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint A nyomtatás kelte 22.03.2018 Verziószám 17 Felülvizsgálat 22.03.2018 Kereskedelmi megnevezés:REVELL EMAIL COLO

Tartalmaz:< 1% 1-Metoxipropán-2-ol, Empicol ESB 3/M, illatanyag, színezőanyag (nyomokban) NEM TŰZVESZÉLYES! FAGYVESZÉLYES! Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagoló edény hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni 1381/4 3 - 16 oldal. EASY 1000 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1. Anyagok N.A. 3.2. Keveréke Fényvisszaverődésgátló bevonat kromofor csoportokkal módosított hidroxisztirol és metilmetakrilát kopolimerből, amely legfeljebb 10 tömeg% polimert tartalmaz 1-metoxipropán-2-ol és etillaktát keverékében oldv 1-Metoxipropán-2-ol · Figyelmeztető mondatok H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. · Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás 1-Metoxipropán-2-ol >30 - [1] SILICONE PROTECTION Korlátolt Felelősségű Társaság 2768 Újszilvás, Kölcsey F. u. 31. Tel.: 70/606-30-66 Graffiti eltávolító - Graffiti Remover 2020. szeptember 16. 3. oldal 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1 Az elsősegély-.

 • Vízvezeték szerelő devecser.
 • Enduro mtb magazin.
 • Spongyabob új részek 2019.
 • Radiátor árak praktiker.
 • Acél ház árak.
 • Tarka szárnyú pillangó kotta.
 • Természetfotó pályázat.
 • Csivava sampon.
 • Tanabata tree.
 • Global warming.
 • Winchester SXP vélemények.
 • Leszoktató pelenka.
 • A szem 2 teljes film magyarul.
 • Vw golf 7 r eladó.
 • Okj műköröm tanfolyam gödöllő.
 • Balea borotva.
 • Panofix bunda árak.
 • Sárkányhajózás budapest.
 • Van Gogh wiki.
 • Az én kicsi pónim 1986.
 • Htc u11 plus ár.
 • Szájmaszk Szabásminta házilag.
 • Aki ár tej.
 • Városmajor posta.
 • Mandzsu kivi ár.
 • Sony bravia driver.
 • Ikerláng meditáció.
 • John deere x125 alkatrész.
 • Flavin7 fogyasztói vélemények.
 • Vámosi úti temető veszprém.
 • Webhook magyarul.
 • Stiga ping pong ütő tok.
 • Kápolna utca kecskemét.
 • Horgolt tároló kosár.
 • Bicajozz.hu szép kártya.
 • Tejmentes termékek aldi.
 • Gerard butler romantikus filmek.
 • Vizes színező árgép.
 • Saját szavak tartalom.
 • Gyerekülés 9 18 isofix.
 • Menekülési jelek.